Air Traffic Services Authority
 

Условия за ползване и освобождаване от отговорност

обратно

Този сайт е разработен от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД).

Сайтът включва текстове, карти, радарни и спътникови изображения, оформление, графични елементи, лого, софтуер, данни и друга информация,
собственост на ДП РВД и други доставчици, които са защитени от правото на интелектуална собственост и сродните му права.

Този сайт има за цел да предостави предварителна предполетна метеорологична информация за операторите и екипажите на въздухоплавателни
средства (ВС) с оглед на самостоятелен брифинг, планиране на полети и полетна документация съобразно изискванията Анекс 3 на ИКАО.

Предоставената информация може по всяко време и без изрично уведомяване да се променя, изменя или отстранява от ДП РВД.

ДП РВД прави всичко необходимо тази информация да бъде точна и навременно актуализирана, но не гарантира, че тази информация е пълна или
актуална, или на сайта е цялостна или подходящо представена, за да се използва за определени цели.

ДП РВД не гарантира постоянен достъп до сайта, правилното му функциониране или функциониране със смущения.

ДП РВД не носи отговорност по отношение на валидността, точността, актуалността и качеството на предоставената информация, последиците от
нейното използване, както и за вреди, възникнали поради невъзможност за използване на този сайт поради технически причини, независимо от
обстоятелствата, които са довели до това.

При отказ или проблеми на сайта е осигурена възможност за използване на Автоматизираните Брифинги за Метеорологична информация на
международните летища София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.

ДП РВД прави всичко възможно за защита на интернет страницата си срещу всякакви неправомерни действия, включително компютърни
престъпления, в това число въвеждане на компютърни вируси, нерегламентиран достъп, промяна, унищожаване на данни и информация и др.

Възпроизвеждането, разпространението, продажбата, публикацията, разкриването, предаването или използването по друг начин, включително
превода и адаптацията, на данни, информация, продукти, производните им, са забранени, освен в случаите, когато е дадено предварителното
писмено разрешение от ДП РВД и другите доставчици на информация.

С достъпа си до този сайт Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

ДП РВД приема въпроси и предложения относно грешки или непълноти в информацията, като ще се предприеме нужното за подобряване и
улесняване на ползвателите на метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване.

ДП РВД прилага стриктно правилата, наложени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата
на личните данни. В тази връзка и в съответствие на изискванията на посочения регламент е необходимо да дадете Вашето съгласие да
обработваме и съхраняваме предоставената от Вас информация.
Съгласието ще се счита за получено след въвеждане на вашето потребителско име и парола.
Инфромацията от вашия профил ще бъде използвана единствено за да контактуваме с Вас във връзка с достъпа да сайта и електронната сигурност.
Вие сте в правото си по всяко време да оттеглите съгласието си към ДП РВД за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни.

Ако имате някакви въпроси или мнения относно предоставяната информация, може да се свържете с отдел „Аеронавигационно метеорологично
обслужване” (АМО) на ДП РВД.

 


обратно